Påskens vigtige valg

Hovedlinjerne i Dansk Skak Unions prioritering af sine aktivitetsområder fastlægges i påsken. På møder i forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og endelig med den afgørende demokratiske vægt: delegeretmødet, søndag den 11. april 2004 kl. 15.15 på DM-spillestedet Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2003 fremlægges til godkendelse [ se regnskab:  1  2 ]

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med kr. 80,- for alle grupper, og derfor fastsættes til kr. 360,- for seniorer, kr. 280,- for juniorer og pensionister, og for børn til kr. 190,-.  [ se begrundelse:  3 ]

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes uændret til kr. 20,-

6. Valg af:
a. Kasserer (Henrik Knudsen er på valg)
b. To medlemmer af forretningsudvalget (Erik Mouridsen og Poul Jacobsen er på valg)  [ se præsentationer: 4 ]
c. Et medlem af Skaknævnet (Vagn Lauritsen er på valg)
d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Morten Fabrin og Helle Kronborg Petersen er på valg)
e. To revisorer ( Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle, og Ole Gjelstrup er på valg ) f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg)
7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2005
8. Eventuelt

Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Hotel Hvide Hus samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Steen Juul Mortensen

Uden direkte at være på delegeretmødets dagsorden er det oplagt, at Dansk Skak Unions brug af Internettet er blandt de emner, der bør debatteres, således at den fremtidige strategi er fastlagt i overensstemmelse med et flertals ønsker.
I foråret 2003 blev der vedtaget en plan som i hvert fald på kort sigt kunne tilføre DSU-siden en tilstrækkelig arbejdskraft til både pasning og nye initiativer, men denne plan blev aldrig ført ud i livet.
Uanset hvilken løsning, FU, HB og delegeretmøde foretrækker, har den seneste tids debat her på DSU-siden vist, at løsningen skal være veldefineret, således at medlemmerne præcist ved, hvad ambitionsniveauet er.
For at debatten kan foregå uden bindinger til 'plejer at gøre' har jeg med virkning fra 1. maj 2004 opsagt de af mine forpligtelser, der vedrører Internettet, dvs. DSU-siden, mailadministration og presseservice. 

Thorbjørn Rosenlund


----------------

9/4-2003 - tr

Retur til DSU's hjemmeside